Polityka Prywatności

Firma Marketing sp. z o.o. jest świadoma faktu, że w czasie korzystania z niniejszego serwisu istotna jest dla Państwa ochrona sfery prywatnej.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy, aby Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane przechowujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z powyższym poprzez niniejsze Oświadczenie pragniemy zapoznać Państwa ze stosowanymi Marketing sp. z o.o.  środkami ochrony danych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Marketing spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 60-833 , ul. Mickiewicza 9/2c, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań w Poznaniu, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832894 (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres email kontakt@sztukainwestycji.pl albo pod adres siedziby firmy.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas: zapisu na bezpłatny newsletter, zawierania Umowy kupna-sprzedaży oraz zakładania Konta w Serwsie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Marketing sp. z o.o.?

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy kuna-sprzedaży, świadczenia usługi Newslettera, Usługi założenia Konta w Serwisie, zapewnienia ciągłego dostępu do historii dokonanych transakcji, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz, po wyrażeniu odrębnych zgód, w celu: przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podany adres e-mail i profilowania w celu precyzyjnego kierowania oferty handlowej dopasowanej do historii zakupów czy przeglądanych w Serwisie stron.

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

  – wysyłamy Ci bezpłatny newsletter z wartościowymi poradami

  – potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia i działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)

  – obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)

  – kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo potrzebujemy Twoje dane, aby wystawiać faktury VAT.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

  – monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników

  – dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami

  – prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych

  – kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon.

  – zapewnienie obsługi usług płatniczych

  – zapewnienie bezpieczeństwa

  – prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert

  – organizowanie programów lojalnościowych

  – prowadzenie analiz statystycznych

  – windykacja należności

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  – zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

  – organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie linku „rezygnuję” w stopce każdego maila. Swoje dane możesz uaktualnić za pomocą przycisku „uaktualnij”, który znajduje się w stopce każdego emaila.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a – c i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę kupna-sprzedaży zawartą z Tobą, wykonać usługę Newslettera, a tym samym świadczyć Ci usługę:

* adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, nazwy firmy (jeśli posiadasz), adresu firmy, oraz numeru nip.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi.

Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:

  – darmowy newsletter

  – zaproszenia na webinary i kampanie promocyjne

  – niezapowiedziane oferty handlowe.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Zgodnie z przepisami z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo:

  – dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,

  – prawo do przenoszenia danych,

  – prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,

  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz skorzystać pisząc na adres e-mail: kontakt@sztukainwestycji.pl

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane są wyłącznie przesyłane do spółki Tpay w celu dokonania transakcji – zapłaty z umowy kupna-sprzedaży.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy kupna-sprzedaży zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu oraz w związku z posiadaniem Konta w Serwisie w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy kupna-sprzedaży,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy kupna-sprzedaży, oraz okresu założenia Konta lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania albo usunięcia Konta z Serwisu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli skorzystałeś z usługi Newslettera, będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z usługi.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla Ciebie oraz w celach niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, usługi Newslettera oraz usługi założenia Konta w Serwisie, w przypadku wyraźnej Twojej zgody, Administrator danych może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, data urodzenia, adresy stron www, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.