Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego SztukaInwestycji.pl

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://sztukainwestycji.pl

Sztukainwestycji.pl jest serwisem umożliwiającym Usługobiorcy zakup szkoleń, kursów oraz różnych pomocy edukacyjnych.

Serwis nie zawiera rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunku, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z serwisu, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem

Regulamin serwisu internetowego Sztuka Inwestycji

określający m.in. zasady korzystania, zawierania umów sprzedaży poprzez Serwis, zawierający
najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Ochrona praw autorskich, odpowiedzialność oraz ograniczenia w użytkowaniu
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 10 Reklamacje
§ 11 Dane osobowe
§ 12 Zastrzeżenia
§ 13 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1:Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto  – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Kantoru, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu i przeglądająca jego zawartość
Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22(1)Kodeksu cywilnego.
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna posiadająca zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży  – §4.5 Regulaminu.
Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.
Serwis  – platforma internetowa Sztuka Inwestycji prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sztukainwestycji.pl/
Produkt – każdy przedmiot albo usługa oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę, zaprezentowany jako oferta sprzedaży w Serwisie
Usługodawca, Sprzedawca , Administrator  Marketing sp. z o.o., ul. Mickiewicza 9/2c, 60-833 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832894
Polityka Prywatności – zbiór zasad ochrony i przetwarzania danych Kupującego podanych podczas zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jak i związanych z korzystaniem z Serwisu opisanych w odrębnym dokumencie znajdującym się tutaj.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres korespondencyjny: Marketing sp. z o.o., ul Mickiewicza 9/2c 60-833 Poznań
2. Adres e-mail: kontakt@sztukainwestycji.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla skorzystania z usług Serwisu Kupujący potrzebuje:

– urządzenia z dostępem do Internetu.
– przeglądarki internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. W celu skutecznego zawarcia umowy kupna-sprzedaży, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SERWISIE

1. Serwis umożliwia zawarcie umowy kupna-sprzedaży oferowanych za jego pośrednictwem Produktów. Rodzaje, opis oraz ceny Produktów podane są w Serwisu, przede wszystkim w zakładce „sklep”.

2. Wybrany do kupienia Produkt należy dodać do ikony „koszyka” znajdującej się w Serwisie.

3. Następnie Kupujący podaje swoje dane, wybiera z dostępnych w Sklepie sposobów dostawy Produktu oraz wskazuje metodę płatności za Produkt, a także podaje inne wymagane dane niezbędne do zrealizowania zakupu produkt.

4. Z momentem potwierdzenia treści zamówienia i zaakceptowania Regulaminu, Polityki Prywatności przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

5. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży na maila podanego przez Kupującego podczas wpisywania danych o których mowa w ust. 3.

6. Kupujący może założyć swoje indywidualne Konto w Serwisie lub dokonywać zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych podczas każdego zawierania umowy kupna-sprzedaży. Przy czym podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

7. W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży, bez zakładania konta, dale Użytkownika Sprzedający usuwa po upływie 5 lat (okres rozliczenia podatkowego).

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b) Za pomocą karty płatniczej:
– Visa
– Visa Electron
– MasterCard
– MasterCard Electronic
– Maestro
c) Za pośrednictwem platformy płatniczej TPay.com

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po zawarciu umowy kupna-sprzedaży.

3. Kupujący dokonując zakupu za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę i ich doręczanie drogą mailową. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację przesyłając oświadczenie o cofnięciu zgody na adres e-mail Sprzedawcy podany w §2.2 Regulaminu.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji Zamówienia wynosi 48h.

2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

§ 7 KONTO

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@sztukainwestycji.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@sztukainwestycji.pl

§ 8 OCHRONA PRAW AUTORSKICH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU

1. Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, jak również wszelkie nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Administratora i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów Prawa autorskiego.

2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora.

3. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov lub w formie zapisu na płycie CD i DVD, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Administratora.

4. Prezentowane na łamach Serwisu treści stanowią subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.

5. Zważywszy na ochronę przysługujących Administratorowi praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

6. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie, a w szczególności nie będzie:

– rozpowszechniać,

– sprzedawać,

– oddawać,

– zamieniać,

– przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,

– modyfikować,

– udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,

– przerabiać,

– publikować,

– umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,

– reprodukować,

– dystrybuować,

– publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;

– używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,

– brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.

7. Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.

8. Produkty oraz ich części stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej, a prawo do korzystania z nich przysługuje wyłącznie Administratorowi.

9. Wszelkie przekazane lub udostępnione Kupującemu materiały w związku z wykonaniem Umowy sprzedaży (w szczególności materiały edukacyjne, w tym materiały cyfrowe, folder edukacyjny lub informacje z platformy edukacyjnej), mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Kupującemu nie wolno w szczególności:

– rozpowszechniać,

– sprzedawać,

– oddawać,

– zamieniać,

– przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,

– modyfikować,

– udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,

– przerabiać,

– publikować

– umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,

– reprodukować,

– dystrybuować,

– publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;

– używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,

– brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste Administratora.

10. Użytkownik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu konsultacji zawartych w zakupionym Produkcie z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

11. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści udostępnionych w związku z wykonaniem Umowy sprzedaży, a w szczególności nie będzie sprzedawać, zamieniać, modyfikować, reprodukować, używać, rozpowszechniać lub publikować materiałów udostępnionych przez Administratora, a także nie będzie brać udział w jakimkolwiek działaniu które zmierzałoby do naruszenia przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste Administratora.

12. Informacje i materiały edukacyjne stanowią subiektywną ocenę ich autora. Wykorzystanie technik i wiedzy zaprezentowanej w ramach Produktu nie stanowi gwarancji uzyskania efektu zamierzonego przez Klienta.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta udostępnionych mu w ramach Produktu informacji i materiałów.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą, z bezpośredniego lub pośredniego zastosowania informacji lub materiałów przedstawionych w ramach Produktu.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

c) zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument godzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwrot towaru nastąpi na adres: ul. Mickiewicza 9/2c 60-833 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 10 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez odległość ma zastosowanie do Użytkowników będących Konsumentami.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Użytkownikowi nie będącemu Konsumentem w odniesieniu do umowy:

a) O świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą Kupującego, który został w pełni poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

b) O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełniane świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie może przysługiwać Kupującemu, który dostarczoną treść cyfrową obejrzał w znacznej części ( tj. więcej niż 55%). W każdorazowej ocenie ilości obejrzanej treści wykorzystywana jest analityka postępu Kupującego występującego o odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

§ 11 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące zakupu Produktu, Kupujący może złożyć za pomocą drogi elektronicznej ( mailowo) na adres: kontakt@sztukainwestycji.pl

2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji następujących informacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

b) roszczenie Usługobiorcy;

c) danych kontaktowych składającego reklamację- ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. W przypadku konsumentów – brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 12 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Serwisu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce Prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

– umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

– prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

– przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

– na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

– ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

– zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– ich sprostowania,

– usunięcia,

– ograniczenia przetwarzania,

– przeniesienia danych do innego administratora

– a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie przez Użytkownika stanowi odrębną umowę kupna-sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


Regulamin newslettera

Serwisu „Sztuka Inwestycji”

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – serwis internetowy Sztuk Inwestycji prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sztukainwestycji.pl/
Usługodawca – Marketing spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ,60-833 , ul. Jana Mickiewicza 9/2c , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań w Poznaniu, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832894
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 NEWSLETTER

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.

6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@sztukainwestycji.pl

8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

9. Po wypisaniu się przez Usługobiorcy z Newslettera powoduje usunięcie przez Usługodawcę danych Usługobiorcy z bazy danych.

§ 3 REKLAMACJE

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres :
kontakt@sztukainwestycji.pl

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Polityce Prywatności Serwisu – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi  Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.

4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

a) Usługobiorca wypisze się z Newslettera;

b) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;

c) zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

d) w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) przeniesienia danych do innego administratora

f) a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy:kontakt@sztukainwestycji.pl , co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

6. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.